ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕರಿಣಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕರಿದಾದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಕರಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಕರಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕರಿಯನಲ್ಲದಿಅಿವುದೆ ( 1 , 1 )
ಕರುಣದಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಕರುಣದಿನರಸಂ ( 1 , 1 )
ಕರುಮಾ ( 1 , 1 )
ಕರುಮಾಡದ ( 1 , 1 )
ಕರುಳ ( 2 , 1 )
ಕರುಳಉಯದೆ ( 1 , 1 )
ಕರೆವ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಣಭೂಷಾವಳಿ ( 1 , 1 )
ಕರ್ಮದಿನಿ ( 1 , 1 )
ಕರ್ವಿನ ( 1 , 1 )
ಕಲಶಂಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಲಹಂಸಾಲಸವಿಳಾಸವತಿಯರ ( 1 , 1 )
ಕಲಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಕಲುಪಿದೊಡವಳಾ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ಕಾಣಮಿತ್ರನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ಪಕುಜದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ಪಲ ( 1 , 1 )
ಕಲ್ಯಾಣಮಿತ್ರನೆಂಬರಸು ( 1 , 1 )
ಕಲ್ಲೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಳಭಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಕಳಲಾಗದು ( 1 , 1 )
ಕಳವಿನೋದಂ ( 1 , 1 )
ಕಳಹಂಸೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಳಿಂಗದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಳೆದನೊ ( 1 , 1 )
ಕಳೆದು ( 1 , 1 )
ಕಳೆದೇಣಂಪ ( 1 , 1 )
ಕಳೆಯಂರಿದು ( 1 , 1 )
ಕಳ್ಳನ ( 1 , 1 )
ಕಳ್ಳನನಿಕ್ಶಿಸಿ- ( 1 , 1 )
ಕಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕವಚಹರನಾದ ( 1 , 1 )
ಕವಿ ( 1 , 1 )
ಕವಿ- ( 1 , 1 )
ಕವಿಕಲ್ಪಲತಾ ( 1 , 1 )
ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿವೆಸರಂ ( 1 , 1 )
ಕವಿತಿಲಕಂ ( 1 , 1 )
ಕವಿದು ( 1 , 1 )
ಕವಿಭಾಳಲೋಚನಂ ( 2 , 1 )
ಕವಿರಾಜಶೇಖರಂ ( 1 , 1 )
ಕವಿಸುಮನೋ- ( 1 , 1 )
ಕಷ್ಟಮೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಕಾ ( 2 , 1 )
ಕಾಂತಿ ( 1 , 1 )
ಕಾಂತೆಯುಮಂ ( 1 , 1 )

-->