ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬದಗನರಸಿ ( 1 , 1 )
ಬದಗನುಮಂ ( 1 , 1 )
ಬದಗನೊದೆದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಬದಗುಳಿಗನ ( 1 , 1 )
ಬನ- ( 1 , 1 )
ಬನದಿಂಂ ( 1 , 1 )
ಬನದೆ ( 1 , 1 )
ಬನದೊಳ್‌ ( 2 , 1 )
ಬನಮಟಬ್ತುದುರ್ವರೆ ( 1 , 1 )
ಬನಮಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಬಭಿಧಾನದೆ ( 1 , 1 )
ಬಯಸುವವಂ ( 1 , 1 )
ಬಯ್ಲಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಬರಮನೆಯಂಂ ( 1 , 1 )
ಬರಸಿಯ ( 1 , 1 )
ಬರಸಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಬರಸೆಂತಿರ್ದಪನೆಂದಾ ( 1 , 1 )
ಬರಿಯ ( 1 , 1 )
ಬರಿಸು ( 1 , 1 )
ಬರುತಂಂ ( 1 , 1 )
ಬರುತಮಿರ್ದಕಂಪನರೆಂಬರ್‌ ( 1 , 1 )
ಬರುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಬರುತೆಚ್ಚನಿದಿರೊಳಜಗರ್ಭಿಣಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಬರೆ ( 1 , 1 )
ಬರೆದರ್‌ ( 1 , 1 )
ಬರ್ದಳೊ ( 1 , 1 )
ಬರ್ದೆನಿಂದುವರಮಿ- ( 1 , 1 )
ಬರ್ಪಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬರ್ಪೆಂ ( 1 , 1 )
ಬಲಗೊಂಡೆಣಗಿ ( 1 , 1 )
ಬಲದೆಸಕದಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಲವಂದು ( 1 , 1 )
ಬಲಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಬಲಿಯನಿತ್ತೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಬಲಿಯನೊಡ್ಡಿದಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಬಲುಕ ( 1 , 1 )
ಬಲೆಯಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಗೋಟೆಯಾದರ್‌ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ದಾಳಂ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ದಾಳದೇವನನ್ವಯಕಥನಂ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲರ್‌ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲಾಳಂ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲಾಳನ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಹಾಳನಿಂತು ( 1 , 1 )
ಬಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಬಳದಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಳರಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಳಿಕ ( 1 , 1 )
ಬಳಿದು ( 1 , 1 )