ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(39) (28) (11) (3) (3) (0) (0) (0) (31) (2) (0) (4) (0) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (32) (0) (10) (0) (0) (3) (0) (5) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (21) (0) (7) (5) (19) (20) (0) (11) (4) (27) (0) (1) (0) (1) (7) (8) (0) (8) (1) (0)
ಏಕೆ ಕನಸೆಂದು ನುಡಿದೆನಿ- ದೇಕಂಬಿಕೆ ಬಲಿಯನೊಡ್ಡಿದಳ್‌ ಕೂಗಿದುದೇ- ಕೀ ಕೃತಕತಾಮ್ರಚೂಡನಿ- ದೇಕೆಂಂದಾಜೆವರಯ್ಯ ವಿಧಿವಿಳಸನಮಂ
--------------
ಜನ್ನ
ಏದೊರೆಯನಾತ್ಮನೆಂದೊಡ- ನಾದಿಯನಂತಂ ನಿರತ್ಕಯಂ ಚಿನ್ಮಯ ನಿಃ ಪ್ರಾದೇಶಿಕನೆಂಂದಾತನು- ಪಾದೇಯಂ ಮುಕ್ಕಿಮುಕ್ತನುಂ ಪರಮಾತ್ಮಂ
--------------
ಜನ್ನ
-->