ಜನ್ನ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ಗುರುಬಿಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ವರನಾದೈ ಕಷ್ಟಮೆಲೆ ಯಶೋಧರ ನಿನ್ನೊಳ್‌
ನೆರೆದಿರ್ಪುದಲ್ಲದೆಂಬಂ
ತಿರೆ ಪೋದಳ್‌ ಕೀರ್ತಿಕಾಂತೆ ದೆಸೆಯೆಂತುವರಂ

--- ಜನ್ನ
-->