ಜನ್ನ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ಗಂಗಕುಲಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕ-
ಳಿಂಂಗಧರಾಧೀಶರಿವರಸಾರಂ ಸಂಸಾ-
ರಂ ಗಡಮೆಂದರಣಿದಜೆದು ತ-
ಪಂಗೆಯ್ದರ್‌ ನಾಮದಿಂ ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯರ್‌

--- ಜನ್ನ