ಜನ್ನ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ನೆಲೆಮಾಡದೊಳೆಡೆಯಾಡುವ
ಕಲಹಂಸಾಲಸವಿಳಾಸವತಿಯರ ಮುಖಮಂಂ-
ಡಲಕೆ ಸರಿಯಾಗಲಾಣದೆ
ಸಲೆ ಮಾಟ್ಟಂ ಚಂದ್ರನಿಂತು ಚಾಂದ್ರಾಯಣಮಂ

--- ಜನ್ನ
-->