ಜನ್ನ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ತಳಮನುಡಿದಿಡುವ ಕಣ್ಣಂ
ಕಳೆದೇಣಂಪ ಕರುಳ ತೋರಣಂಂಗಟ್ಟುವ ಕಾ
ಲ್ಲ ಳನುರಿಪಿ ನತ್ತರಾ ಕೂ-
ವ್ಲಿ ಳನಡುತಿಹ ವೀರರೆತ್ತ ನೋಟಸ್ಬೊಡಮದಉೊಳ್‌

--- ಜನ್ನ
-->