ಜನ್ನ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ಕ್ಷಿತಿಯೋಳ್‌ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂ ಪ್ರಾ-
ಕೃತದಿಂ ಕನ್ನಡದಿನಾದ್ಯರಾರ್‌ ಈ ಕೃತಿಯಂ
ಕೃತಿಮಾಡಿದರವರ್ಗಳ ಸನ್‌
ಮತಿ ಕೈಗುಡುಗೆಮಗೆ ಸರಸಪದಪದ್ಧತಿಯೊಳ್‌

--- ಜನ್ನ
-->