ಜನ್ನ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ಈವಿಖವ ಕಾವ ಗುಣದಿಂ-
ದಾವಿಷ್ಣುವಿನೊರೆಗೆ ದೊರೆಗೆವರಲುಖು ದ ಧರಿ-
ತ್ರೀವಲ್ಲಭರೇನೇಚಲ
ದೇವಿಗಮೇಃಚೆಯಂಗ ನೃಪತಿಗಂ ಪುಟ್ಟಿದರೇ

--- ಜನ್ನ