ಜನ್ನ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ಎಳದುಂಬಿ ಸುಟುದು ಸುಟ್ಟರೆ
ಗೊಳಿಸುವ ಕತ್ತುರಿಯ ಕಪ್ಪುರಂಗಳ ರಜಮು
ಚ್ದಳಿಸಿದುವು ನೀಲಮುತ್ತಿನ
ಬೆಳಗಿನ ಕುಡಿ ರಾರಸದಿನಂಕುರಿಸುವವೊಲ್‌

--- ಜನ್ನ