ಜನ್ನ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ಆದೊಡೆ ಸಿಟ್ಟಿನ ಕೋಟೆಯ
ನಾದೊಡಮಿಂದೊಂಂದನಿಕ್ಕವೇಟ್ಟುದು ಮಿಕ್ಕಂ
ದಾದೇವಿಗೆನ್ನನಿಕ್ಕಿಯು
ಮೀ ದುರಿತಮನಿಂದು ಮಗನೆ ಪರಿಹರಿಸದಿರೆಂ

--- ಜನ್ನ