ಜನ್ನ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ವೀರತಪಸ್ವಿ ಯಶೌಘಮ-
ಹಾರಾಜಂಂ ನೋನ್ತು ಕಟಿದು ಸುರವರವನಿತಾ
ಸೇರಕಟಾಕ ನಿರೀಕಣ
ಕೈರವಶೀತಾಂಂಶುದೇವನಾದಂ ದಿವದೊಳ್‌

--- ಜನ್ನ