ಜನ್ನ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ಭಾಗ

ಮೀನಾದುದೆಯ್ಯಮೃಗಮು-
ಜ್ಹೇನಿಯ ದೇಶದೊಳುಮೆಸೆವ ಸಿಂಪಾನದಿಯೊಳ್‌
ತಾನಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಯಾದ
ತ್ತಾ ನಾಗುನುಮಾಗಿ ಬೆಳೆಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನಂ

--- ಜನ್ನ
-->